Bestuur en de taken van de bestuursleden

Het bestuur bestaat uit een aantal leden met een vaste taak en een aantal algemene leden met een incidentele taak. Het bestuur kan zoveel leden hebben als de Algemene Ledenvergadering wenselijk acht. Zowel individuele leden als het bestuur kunnen hiertoe voorstellen indienen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter: (Rutger Visser)
De rol van voorzitter omvat de volgende taken:

 1. Leidinggeven aan het dagelijks-, het voltallige bestuur en de vereniging.
 2. Voorzitten van de bestuursvergadering en ledenvergaderingen.
 3. Het vertegenwoordigen van de vereniging tegenover derden.
 4. Het waken over een goede sfeer binnen de vereniging.
 5. Is lid van het dagelijks bestuur van de vereniging

Penningmeester: (Sander Willems)
De rol van Penningmeester omvat de volgende taken:

 1. Het verzorgen van de financiële administratie van de vereniging.
 2. Het beheren van de rekening en de kas van de vereniging.
 3. Het maken van de begroting voor een volgend boekjaar.
 4. Het bewaken van de begroting gedurende het boekjaar.
 5. Het samenstellen van de verantwoording (resultaten) aan het einde van het boekjaar.
 6. Zorgt voor het innen van gelden en contributies en draagt zorg voor de te betalen rekeningen.
 7. Is lid van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Secretaris: (Jan Antwerpen)
De rol van Secretaris omvat de volgende taken:

 1. Verzorgt het secretariaat inclusief interne en externe communicatie (Correspondentie en mailverkeer voor de vereniging en het bestuur).
 2. Het maken van notulen tijdens een vergaderingen.
 3. Het verzorgen van de ledenadministratie en de communicatie daarover met het NOB Bondsbureau.
 4. Is lid van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Hoofdtrainer (Peter Boersma).
De rol van hoofdtrainer omvat de volgende taken:

 1. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor alle duikactiviteiten van de vereniging in binnen- en buiten water.
 2. Stelt een jaarprogramma op voor Manta duikopleidingen, 1*,2*, 3*, en specialisaties en bepaalt hoeveel leden aan de diverse onderdelen kunnen beginnen (het plan omvat de zwembad, theorie en buitenwaterduiken).
 3. Geeft leiding aan het team van instructeurs en opleiders met wie hij in samenspraak de opleiding vormgeeft.
 4. Stelt in samenspraak met het bestuur een jaarprogramma voor het zwembad op voor de duiker en de OWH tak.

Materiaalmeester: (Bas Molsberg)
De rol van Materiaalmeester omvat de volgende taken:

 1. Het beheren, onderhouden en het uitlenen van de duikmaterialen van de vereniging.
 2. Hij houdt de inventarislijst van de duikmaterialen bij.
 3. Hij maakt en houdt bij een onderhoudsschema van de duikmaterialen.
 4. Hij verzorgt de verplichte keuring van de materialen.
 5. Verzorgt het onderhoud van de compressor (samen met OJC).
 6. Vult de duikflessen en de buffers en verleent vulpermissie.
 7. Zorgt voor het uitlenen van de diverse materialen aan de leden en houd de administratie hiervan bij.

Activiteiten: (Lennert de Keizer)
De rol van Activiteiten Commissaris omvat de volgende taken:

 1. Hij stelt doelstellingen en activiteiten in overleg met het bestuur vast met inachtneming van het beschikbaar budget.
 2. Het invullen van de activiteitenkalender samen met de hoofdtrainer de OWH coördinator.
 3. Hij coördineert de lange termijn organisatie van bijvoorbeeld Schelphoek of jubilea.
 4. Stimuleert de organisatie van activiteiten door de leden.
 5. Ondersteunt initiatieven voor nieuwe activiteiten.
 6. Evalueert activiteiten.
 7. Stelt draaiboeken van deze activiteiten samen en beheert deze.
 8. Verzorgt introductieavonden duiken en snorkelen.

Onderwaterhockey: (Jaap Smulders)
De rol van vertegenwoordiger OWH omvat de volgende taken:

 1. Het vertegenwoordigen van de onderwater geleding bij het bestuur.
 2. Stelt het jaarprogramma OWH voor het zwembad samen in overleg met de hoofdtrainer.
 3. Verzorgt introductieavonden OWH, toernooien, clinics en centrale trainingen OWH.

Algemeen- lid: (vacant)
De rol van een Algemeen-lid omvat in overleg de volgende taken:

 1. Het beheer van het clubhuis.
 2. De samenwerking tussen Manta en OJC.
 3. Aanpassen en herziening van het beleidsstukken (bv. procedure m.b.t. buitenwaterduiken & zwembadduiken, Huishoudelijk reglement, enz.).
 4. Aanpassingen op de Manta website (content, distributielijsten, enz.) samen met de webmaster.
 5. Assistentie van de hoofdtrainer bij opstellen van het jaarprogramma voor duikopleidingen en specialisaties.
 6. Ad hoc taken.

Kascommissie: (Vacant)
De taak van de kascommissie:

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het Manta bestuur de financiële verslagen over het afgelopen jaar. En dus is er dan veel werk aan de winkel voor de ‘kascommissie’ van Manta. De kascommissie controleert de jaarlijkse financiële verantwoording. Wat is nu precies de taak van de kascommissie?

De kascommissie doet méér dan de kas controleren
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Waar moet de kascommissie in haar onderzoek naar kijken:

Financieel verslag
De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.
Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven.

Risico’s voor de vereniging
Doordat de commissie inzicht heeft in de gehele administratie van de vereniging, kan zij ook risico’s signaleren. Denk aan het ontbreken van een brand- en inboedelverzekering voor het clubhuis van de vereniging of aan de aanwezigheid van (te) grote hoeveelheden contant geld. In dat geval zal het minder snel worden ontdekt als een penningmeester gelden aan de verenigingskas onttrekt voor eigen gebruik. Bovendien loopt de vereniging het risico van diefstal en verlies bij brand.

De kascommissie heeft dus zeer verantwoordelijke taken. Het is daarom van groot belang dat de commissie deskundig genoeg is om een goede controle uit te voeren. Fouten die niet ontdekt worden kunnen niet alleen leiden tot verkeerde besluitvorming in de algemene ledenvergadering, maar kunnen zelfs het voortbestaan van de vereniging bedreigen.