Algemene Voorwaarden

Team Manta

Artikel 1. Definities

In deze Leveringsvoorwaarden Manta-webshop (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.1 Manta
De Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport Duikteam Manta (Manta), gevestigd te Amsterdam is een duik- en onderwaterhockeyvereniging. Duikteam Manta is bij de KvK ingeschreven onder 40531820.

1.2 Afnemer
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Manta in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

1.3 Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Manta en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4 Producten / diensten
Onderwateractiviteiten in de ruimste zin van het woord, zoals Introduiken, Introductie onderwaterhockey, lidmaatschap van Manta, clinics voor onderwaterhockey of specialisaties.

1.5 Bestelling/order
Iedere opdracht van afnemer aan Manta. Bestelling/orders kunnen via de webshop van Manta geplaatst worden.

Artikel 2. Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van Manta geeft de afnemer te kennen dat hij met de leveringsvoorwaarden Manta-webshop akkoord gaat. Manta heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Manta:
- draagt ervoor zorg dat de order wordt uitgevoerd.
- draagt ervoor zorg dat bij het inschrijven voor een introduik snel een afspraak gemaakt wordt met de afnemer voor een introduik.
- draagt ervoor zorg dat bij het inschrijven voor een introductie onderwaterhockey snel een afspraak gemaakt wordt met de afnemer voor een introductie onderwaterhockey.
- draagt ervoor zorg dat bij het inschrijven voor een onderwaterhockey clinic snel een afspraak gemaakt wordt met de afnemer voor een onderwaterhockey clinic.
- draagt ervoor zorg dat bij 'het lid worden', de inschrijving richting NOB geschiedt.
- houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van duikopleidingsartikelen en accessoires en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin;
- is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van afnemer gebruik te maken van derden.

Artikel 3. Aanbod & overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer Manta de aanvaarding van de bestelling door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4. Prijzen & tarieven

De prijzen voor de onderwaterhockey clinic zijn excl. de huur van het zwembad.
Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Betaling

Betaling van de bestelde artikelen vindt plaats via Ideal.

Artikel 6. Levering/levertermijn/bezorging

Manta streeft er na om binnen drie tot en met zes werkdagen contact op te nemen met de afnemer om een afspraak te maken wanneer de onderwateractiviteit kan plaatsvinden. De door Manta opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.

Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Manta het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

Artikel 7. Aflevering en risico

Manta is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Manta en afnemer, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Manta.

Artikel 8. Verzendkosten

De kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de afnemer op te geven adres in Nederland.
Manta behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.

Artikel 9. Verlies of beschadiging

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen.
In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen vier dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Manta. Retourzendingen worden door Manta uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Manta.
De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor Manta.

Artikel 10. Locatie

Introductieduiken en introductie onderwaterhockey vinden voornamelijk plaats in het Sloterparkbad in Amsterdam.
Voor onderwaterhockey clinics zal er overleg plaatsvinden tussen de afnemer en Manta.

Artikel 11. Status van de bestelling

Indien de afnemer vragen heeft over zijn bestelling, kan hij zich wenden tot secretaris@manta.nl.

Artikel 12. Privacy persoonsgegevens

Manta zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de geplaatste bestelling.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van de Manta totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Manta zijn voldaan.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Definitie overmacht
Elke van de wil van Manta onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Manta kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

14.2 Tijdelijke overmacht
In geval van tijdelijke overmacht is Manta gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan een maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden.
Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

14.3 Ontbinding overeenkomst
De afnemer is, behoudens artikel 14.2, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Het maximale bedrag waarvoor de afnemer Manta aansprakelijk kan stellen, bedraagt niet meer dan de hoogte van de order.

Artikel 16. Toepasselijkheid recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Manta is het Nederlandse recht van toepassing.